Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování konzultací, školení a on-line produktů na www.katerinatravnickova.cz

Provozovatelkou a poskytovatelkou služeb je Mgr. Kateřina Trávníčková, IČ: 03984079, se sídlem Mlynářská 302/21, Ostrava Hrabová, zapsaná v Živnostenském rejstříku města Ostravy od 13.4.2015, e-mail: kate.travnickova@gmail.com, kontaktní telefon: +420777239077 (dále jen „poskytovatelka“).

I. Výklad pojmů

1) Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy při poskytování služeb klientům, právní vztahy při pořádání kurzů a při prodeji on-line produktů, které poskytovatelka nabízí na www.katerinatravnickova.cz. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelkou služeb a klientem.

2) Smlouva uzavřená mezi poskytovatelkou a klientem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.

3) Poskytovatelka není plátcem DPH.

4) Náklady při použití elektronických prostředků komunikace na dálku nese klient.

5) Uhrazením odměny, popř. kupní ceny, se rozumí připsání odměny, popř. kupní ceny, na účet poskytovatelky.

6) Chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky poskytovatelka opraví na základě e-mailové komunikace.

7) Klient – podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „klient“).

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky poskytnout klientovi poradenství, zajistit klientovi účast na kurzu, který si klient objednal, nebo poskytnout klientovi on-line produkt, a závazek klienta uhradit za tento produkt nebo službu odměnu.

III. Konzultace

1) Konzultaci lze u poskytovatelky objednat telefonicky, emailem nebo prostřednictvím formuláře umístěného na webové stránce poskytovatelky.

2) Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky.

3) Poskytovatelka se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají obchodního tajemství klienta, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození klienta. Obsah konzultace je důvěrný.

4) Konzultace je provozována poskytovatelkou osobně, prostřednictvím online komunikačních nástrojů (např. Meet, Skype apod.) nebo telefonicky s tím, že klientovi zavolá poskytovatelka. Osobní konzultace probíhají na předem smluveném místě.

5) Konzultace začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že klient nebude v domluvenou hodinu na konzultaci připraven, zmeškaný čas se započítává do doby konzultace. V případě, že v domluvenou hodinu nebude připravena poskytovatelka, nahradí promeškaný čas klientovi v dvojnásobné délce. Pokud konzultace neproběhne z důvodů na straně klienta, aniž by klient svou neúčast na konzultaci omluvil, vyúčtuje poskytovatelka klientovi odměnu za jednu hodinu.

6) Odměna za konzultaci je účtována za běžnou hodinovou sazbu za 50 min. sezení, která je uvedena na webových stránkách poskytovatelky. Jedná-li se o konzultaci jako produkt (např. Digitální minimalismus, Vedení dětí k emoční inteligenci apod.) je cena účtována podle aktuální ceny, která je uvedena pod produktem.

7) Jednotlivé hodiny se účtují základní sazbou.

8) Odměna za osobní konzultaci je splatná v hotovosti k rukám poskytovatelky po skončení konzultace.

9) Odměna za online konzultaci je splatná na základě faktury bankovním převodem.

IV. Kurzy na míru a přednášky pro firmy

1) „Kurzem na míru“ – se rozumí uzavřený kurz pořádaný pro účastníky v rámci firmy, kdy obsah, termín a délka trvání je stanovena podle individuálních potřeb konkrétního klienta. Obsah firemního školení je vždy předem konzultován, aby kurz plně respektoval potřeby klienta.

2) Objednatelem firemního školení i firemního školení na míru je jedna právnická osoba či OSVČ s tím, že maximální počet účastníků je vždy 15 osob, minimální počet účastníků není omezen.

3) „Přednáškou“ se rozumí výukový přednes poskytovatelky v délce trvání 60 – 120 min s tím, že počet účastníků není omezen.

4) Objednávka firemního školení či přednášky se provádí emailem na kate.travnickova@gmail.com. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje klienta, přibližný termín školení nebo přednášky a musí z ní být zřejmé téma školení nebo přednášky.

5) Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky.

6) Odměna za firemní školení či přednášku se řídí ceníkem, který je uveden na stránkách poskytovatelky (případně je upravena dle rozsahu a obsahu školení) a nezahrnuje tisk materiálů pro účastníky, cestovné, pronájem prostor ani zapůjčení techniky.

7) Odměna je splatná na základě faktury a hradí se v plné výši.

V. Otevřené kurzy a workshopy

1) Otevřeným kurzem se rozumí jedno nebo vícedenní školení pořádané pro jednotlivé klienty, které poskytovatelka nabízí na svých webových stránkách, kde je uveden obsah kurzu, místo a čas konání kurzu a výše kurzovného.

2) Na kurz se lze přihlásit prostřednictvím webových stránek poskytovatelky. Po přihlášení odešle poskytovatelka zájemci email, který bude obsahovat tyto obchodní podmínky, místo a čas konání kurzu a platební údaje potřebné pro uhrazení kurzovného.

3) Kurzovné musí být uhrazeno vždy nejpozději 7 dnů před konáním kurzu, uhrazením kurzovného má zájemce místo na kurzu závazně rezervováno. Kurzovné je splatné na základě výzvy k platbě, fakturu poskytovatelka vystaví do 3 pracovních dnů od uhrazení platby kurzovného na její účet.

4) Smlouva mezi poskytovatelkou a klientem, resp. zájemcem o kurz, je uzavřena připsáním platby na účet poskytovatelky.

5) Při zrušení účasti na kurzu ze strany klienta se zaplacené kurzovné nevrací. Zaplacené kurzovné je možné převést na náhradníka nebo využít jiných kurzů nebo dalších služeb poskytovatelky.

6) Poskytovatelka pořádá kurz pouze v případě účasti minimálně 4 klientů, není-li v popisu kurzu uvedeno jinak.

7) Poskytovatelka si vyhrazuje právo kurz kdykoliv zrušit nebo přesunout na jiný termín.

8) V případě, že kurz bude zrušen z důvodu nedostatečného počtu klientů, zavazuje se poskytovatelka vrátit platbu zpět na účet klienta, ze kterého platbu přijala, nebo převést platbu na jiný kurz, a to dle volby klienta.

9) V případě, že kurz bude zrušen z důvodů události, která konání kurzu znemožní (např. nemoc, přerušení dodávky elektrické energie nebo z důvodů zásahu vyšší moci), zavazuje se poskytovatelka neprodleně informovat klienty a přesunout kurz na jiný termín.

10) Poskytovatelka má právo do kurzu bez nároku na vrácení platby nezařadit klienta, popř. vyloučit z probíhajícího kurzu klienta, který se chová nevhodně nebo je pod vlivem omamných či psychotropních látek.

VI. On-line produkty

1) On-line produktem se rozumí online kurz.

2) Online kurz se rozumí záznamy webinářů a školení, které mají informativní charakter a nevyžadují fyzickou přítomnost na konkrétním místě, neboť probíhají přes internet.

3) On-line produkty lze objednat prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách poskytovatelky.

4) Kupní cena je splatná na základě faktury, která je automaticky vystavena po přijetí objednávky. Faktura představuje potvrzení objednávky ze strany poskytovatelky.

5) Kupní cenu lze uhradit bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány ComGate. Splatnost faktury činí 10 dnů, po uplynutí této lhůty bude klientovi automaticky zaslána upomínka.

6) Kupní smlouva je mezi poskytovatelkou a klientem uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky.

7) Po uhrazení kupní ceny obdrží klient na e-mail uvedený v objednávkovém formuláři přístupové údaje k zpřístupnění videokurzu. V případě, že by klientovi nedorazily přístupové údaje k zpřístupnění videokurzu, je nutné informovat poskytovatelku na email kate.travnickova@gmail.com.

8) V případě, že klientovi nebude online kurz vyhovovat, vrátí poskytovatelka klientovi kupní cenu, pokud do 14 dnů od zakoupení kurzu o této skutečnosti informuje poskytovatelku na e-mail kate.travnickova@gmail.com.

VII. Uživatelský účet

1) Koupí videokurzu, webináře a dalších online produktů je klientovi zpřístupněná členská sekce webu www.katerinatravnickova.cz, kde se k zakoupenému obsahu dostane skrze stránku www.katerinatravnickova.cz /rozcestnik

2) Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

3) Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

4) Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VIII. Duševní vlastnictví a know-how poskytovatelky

1) On-line produkty prodávané na www.katerinatravnickova.cz jsou výsledkem duševní činnosti poskytovatelky a jsou jejím majetkem, který je chráněn z. č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.

2) Klient může použít obsah on-line produktu pouze pro svoji vlastní osobní potřebu. Klient není oprávněn obsah on-line produktu dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.

3) Kurzy pořádané poskytovatelkou jsou součástí jejího know-how, které si poskytovatelka chrání, proto pořizování audio nebo video záznamů není během kurzu povoleno.

4) Veškeré texty a fotografie jsou majetkem poskytovatelky a bez jejího souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

IX. Klient spotřebitel

1) Klient – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, tedy s poskytovatelkou, dle těchto obchodních podmínek nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).

2) Spotřebitel si dle těchto obchodních podmínek může na www.smartzena.cz objednat on-line produkt nebo otevřený kurz.

3) Spotřebitel používá podle těchto smluvních podmínek stejná práva jako klient podnikatel a navíc se na něho vztahuje zákonná ochrana spotřebitele.

X. Doprava a platba

Doprava není pro služby poskytovatelky relevantní, jelikož se jedná o online produkty či online a offline školení a konzultace.

Platba je možná na účet nebo skrze platební bránu ComGate kartou či platebními tlačítky jednotlivých bank. Provozovatel platební brány je:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

XI. Reklamace a vrácení peněz

První konzultaci má klient právo nehradit, pokud není s poradenstvím spokojen.

U online produktů garantuje poskytovatelka vrácení peněz do 14 dnů bez udání důvodu, přičemž je třeba, aby klient poskytovatelku kontaktoval na email kate.travnickova@gmail.com a o požadavku na vrácení peněz ji informoval spolu s informací, na jaký účet prostředky poukázat. Poskytovatelka následně prostředky odešle do 14 dnů od vzniku nároku na vrácení peněz.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2022.